+ คู่มือแนวทางการโฆษณา (update 10/11/2564) download.png

+ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 download.png

+ คําขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสําอาง download.png

+ เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอความเห็นและค่าธรรมเนียม download.png

+ ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561  download.png

+ การโฆษณาเกินจริงอ้างเซลล์ต้นกำเนิดจากพืชในเครื่องสำอาง download.png

+ หนังสือมอบอำนาจ download.png

+ คู่มือประชาชน : การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง download.png (Update 01/05/2567)