ติดต่อหน่วยงาน
18 มีนาคม 2566


ประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ใหม่ (2).jpg


กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย

อาคาร 4 ชั้น 4

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

88/24 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ

อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000


กลุ่มเครื่องสำอาง : 02 590 7273-5

กลุ่มเครื่องสำอางใหม่และนวัตกรรม : 02 590 7139 , 7278

กลุ่มประเมินและอนุญาตสถานที่ : 02 590 7341

กลุ่มเฝ้าระวังและบังคับใช้กฎหมาย (IP -PHONE) : 02 590 7000 ต่อ 70722 , 70728

กลุ่มโฆษณาเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย : 02 590 7344

ฝ่ายบริหารทั่วไป : 02 590 7267 , 7279

E-Mail Address : cosmetic@fda.moph.go.th