​การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง


กระบวนงานที่ให้บริการด้านเครื่องสำอางในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ((NEW))


Q&A เกี่ยวกับการขออนุญาตเครื่องสำอาง


!!!การแจ้งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง 

เพื่อยืนยันการประกอบการ!!!


ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง ที่มีพืชอนุรักษ์ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง พืชอนุรักษ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ดำเนินการขอหนังสืออนุญาตที่กรมวิชาการเกษตร


รายละเอียดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการจดแจ้ง การออกใบรับจดแจ้ง การแก้ไขรายการใบรับจดแจ้ง การต่ออายุใบรับจดแจ้ง และการออกใบแทนใบรับจดแจ้ง(Update 29/8/61)การแจ้งเตือนต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง ฉบับวันที่ 22 มิถุนายน 2565  ((UPDATE)) 


Q&A การปฏิบัติตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 (19/11/2564)