คู่มือประชาชน

ลำดับคู่มือประชาชน

Download

4

คู่มือประชาชน4.1

ารขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจเครื่องสำอาง (Update 26/04/67)

Download


4.2

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง-N140964

Download


4.3

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางกรณีต้องส่งฉลากประกอบการพิจารณา-N140964

Download


4.4

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง-กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง-N140964

Download


4.5

การออกหนังสืออนุญาตการนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ-N090963

Download


4.6

การต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (Update 17/08/65)

Download


4.7

4.7.1

การยื่นคำขอหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ [N] (010465)

Download4.7.2

การขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อการส่งออก ผ่านระบบ e-submission-N090963

Download


4.8

การขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (Update 26/04/67)

Download


4.9

การออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง-N190962

Download


4.10

การขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง-GMP-เครื่องสำอาง (Update 26/04/67)

Download


4.11

การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์ (Update 29/04/67)

Download


4.12

การประเมินเอกสารทางวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง (Update 30/04/67)

Download4.12.1

คำขอประเมินเอกสารวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง (F-C2-31) (Update 15/03/64)

Download4.12.2

ใบตรวจรับเอกสารคำขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง (F-C2-32) (Update 15/03/64)

Download4.12.3

การประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางอาเซียน

Download4.12.4

ใบควบคุมกระบวนการ (F-CH2-1) (Update 29/04/67)

Download


4.13

การยื่นคำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง (Update 17/08/65)

Download


4.14

การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง (UPDATE 01/05/67)

Download


4.15

การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN COSMETIC GMP) กรณีตรวจประเมินโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (UPDATE 25/04/67)

Download


4.16

การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN COSMETIC GMP) กรณีตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจ (UPDATE 25/04/67)

Download


4.17

การขอผลการตรวจสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง กรณีสถานที่ใหม่หรือย้ายสถานที่ (UPDATE 26/4/2567)

Download


4.18

การแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการ (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง) (UPDATE 26/04/2567)

Download