คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง


ลำดับ


ชื่อเอกสาร

Download

6

คู่มือการใช้งานระบบจดแจ้งเครื่องสำอาง


6.1

OPEN ID

Download


6.2

โปรแกรมที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบเครื่องสำอางอัตโนมัติ

Download


6.3

คู่มือการใช้งานระบบสำหรับผู้ประกอบการ

Download


6.4

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (VDO)

Download


6.5

คู่มือการยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (PDF)

Download


6.6

คู่มือจดแจ้งเครื่องสำอางระบบอัตโนมัติ

Download


6.7

คู่มือจดแจ้งพาเลตระบบอัตโนมัติ

Download


6.8

คู่มือจดแจ้ง ต่างสีต่างกลิ่น ระบบอัตโนมัติ

Download


6.9

คู่มือการขอหนังสือรับรองเครื่องสำอาง (Certificate)

Download


6.10

คู่มือการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

Download


6.11

คู่มือการยื่นคำขอนำเข้าเฉพาะครั้ง

Download


6.12

คู่มือการยื่นขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอางมาก่อน

Download


6.13

คู่มือการยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง

Download


6.14

คู่มือการยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดสถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง(กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง)

Download


6.15

คู่มือการใช้งานระบบเครื่องสำอาง Refill station สำหรับเจ้าหน้าที่

Download


6.16

คู่มือการใช้งานระบบเครื่องสำอาง Refill station สำหรับผู้ประกอบการ

Download


6.17

คู่มือการเข้าใช้งานระบบการออกใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ประกอบการ ((NEW))

Download