แบบคำขอที่เกี่ยวข้อง


ลำดับ


แบบคำขอที่เกี่ยวข้อง

Download

2

แบบคำขอที่เกี่ยวข้อง


2.1

แบบคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.1)

Download


2.2

แบบคำขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.2)

Download


2.3

แบบคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.4)

Download


2.4

แบบคำขอรับใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (แบบ จ.ค.6)

Download


2.5

ายงานการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางเฉพาะเพื่อการส่งออกฯ (แบบ รง.ค.1)

Download


2.6

หนังสือมอบอำนาจ F-CH2-13 (Update 30/4/2567)

หนังสือให้ความยินยอมเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Download

Download


2.7

ใบควบคุมกระบวนการ F-CH2-1 (Update 260467) 

Download


2.8

แบบฟอร์มตรวจเอกสารจดแจ้ง F-C2-2 (update20-6-61)

Download


2.9

คำขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง 02072562 

Download


2.10

คำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง (ฉ.ค.1)

Download


2.11

คำขอความเห็นเกี่ยวกับข้อความสำหรับโฆษณาเครื่องสำอาง (แบบ ฆส.1)

Download


2.12

ใบตรวจรับเอกสารการขออนุญาตนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือ วิเคราะห์ทางวิชาการ (F-C2-24)

Download


2.13

แบบเปรียบเทียบคดีกำหนดค่าปรับ ปป.4 ปป.2 และ แบบมอบอำนาจค่าปรับ (11/9/61)

Download


2.14

ตัวอย่างการขอชำระค่าปรับ กรณีบุคคลธรรมดา

Download


2.15

ตัวอย่างการขอชำระค่าปรับ กรณีนิติบุคคล

Download


2.16

ใบตรวจรับเอกสารการขอต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง (F-CH2-10) Update 26/04/67

Download


2.17

จดหมายแจ้งความประสงค์เพิ่มข้อมูลผุ้ว่าจ้าง 30-7-62 

Download


2.18

คำขอแก้ไขรายละเอียดสถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง) F-C2-38 271163 

Download


2.19

ใบตรวจรับเอกสารการขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง GMP เครื่องสำอาง F-C2-26

Download


2.20

ใบตรวจรับเอกสารการแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง F-CH2-9 (Update 30/4/2567)

Download