คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางลำดับชื่อเอกสาร

Download

5

คำแนะนำเกี่ยวกับสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง


5.1

คู่มือประชาชน การขอผลการตรวจสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง กรณีสถานที่ใหม่หรือย้ายสถานที่ (UPDATE 9/5/2567)

Download


5.2

คู่มือประชาชน การขอหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง (UPDATE 8/5/2567)

Download


5.3

คู่มือ การใช้งานระบบขอหนังสือรับรองสถานที่ (UPDATE 5/4/2565)

Download


5.4

คู่มือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561
5.4.1

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ ในการปฏิบัติและจัดเตรียมสถานที่ผลิต สถานที่นำเข้า สถานที่เก็บรักษาเครื่องสำอาง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 (UPDATE 28/12/2563)

Download5.4.2

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (UPDATE 11/2563)

Download


5.5

คู่มือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการแบ่งบรรจุเครื่องสำอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ.2566
5.5.1

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแบ่งบรรจุเครื่องสำอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ. 2566

Download5.5.2

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ แนวทางการตรวจสอบสถานที่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอาง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการแบ่งบรรจุเครื่องสำอางเพื่อขาย ณ จุดบริการ (Refill station) พ.ศ. 2566

Download5.5.3

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง ระบบเครื่องสำอาง Refill station ((NEW))

Download5.5.4

คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ เรื่อง ระบบเครื่องสำอาง Refill station ((NEW))

Download


5.6

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

Download


5.7

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การยื่นขอการรับรองและการออกหนังสือรับรองสถานที่ผลิต หรือสถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

Download


5.8

คู่มือ แนวทางการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสำอาง GUIDELINE ON THE PREPARATION OF PRODUCTS INFORMATION FILE (PIF)

Download


5.9

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การยื่นขอผลการตรวจสถานที่เพื่อประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง (ฉบับปรับปรุง) (UPDATE 8/2/2566)

Download5.9.1

 VDO ขั้นตอนการยื่นขอผลการตรวจสถานที่เพื่อประกอบการจดแจ้งเครื่องสำอาง (UPDATE 10/05/65)

Download


5.10

วิธีการหาพิกัด GPSประกอบการอนุมัติสถานที่เพื่อจดแจ้งเครื่องสำอาง

Download


5.11

วิธีการส่งข้อมูลสถานประกอบการเครื่องสำอาง (เพื่อยืนยันการประกอบกิจการ) สำหรับผู้ประกอบการ (โดยใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับคู่มือ ข้อ 5.8) (UPDATE 30/9/64)

Download


5.12

คู่มือสำหรับผู้ประกอบการ เรื่อง การแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการเครื่องสำอาง (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง)

Download