รายชื่อหน่วยตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน 

(ASEAN COSMETIC GMP) (Inspection Body : IB)


ลำดับ

ชื่อเอกสาร

Download

1

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download


1.1 หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ((Update))

Download


1.2 หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ((Update))

Download

2

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ

Download


2.1 หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ((Update))

Download


2.2 หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ((Update))

Download


รายชื่อหน่วยตรวจที่ยกเลิกการขึ้นบัญชีหน่วยตรวจสถานประกอบการเครื่องสำอาง ((NEW))


รายชื่อหน่วยงาน

เลขบัญชีหน่วยงาน

วันที่ได้รับการขึ้นบัญชี

วันที่ยกเลิก

Download

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

1-02/2563

16/07/2563

29/02/2567

Download