รายชื่อหน่วยตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน 

(ASEAN COSMETIC GMP) (Inspection Body : IB)


ลำดับ

ชื่อเอกสาร

Download

1

ศูนย์รับรองระบบมาตรฐานนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Download


1.1 หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ((Update))

Download


1.2 หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ((Update))

Download

2

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ

Download


2.1 หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ((Update))

Download


2.2 หนังสือรับรองฉบับภาษาอังกฤษ ((Update))

Download

3

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักรับรองระบบคุณภาพ

Download


3.1 หนังสือรับรองฉบับภาษาไทย ((Update))

Download


3.2 หนังสือรับรองภาษาอังกฤษ ((Update))

Download