ขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง และขั้นตอนการยื่นคำขอแก้ไขรายละเอียดสถานที่ผลิต/นำเข้า/เก็บรักษาเครื่องสำอาง (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง)
13 กรกฎาคม 2566