ลำดับ

ชื่อเอกสาร

ดูรายละเอียด

1

รายชื่อหน่วยตรวจประเมินสถานประกอบการเครื่องสำอางตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN COSMETIC GMP) (Inspection Body : IB)

download.png

2

คำร้องเพื่อขอการรับรอง GMP เครื่องสำอาง 

download.png

3

รายชื่อสถานประกอบการที่ได้รับรองมาตรฐาน GMP เครื่องสำอาง ((UPDATE 28/03/2567))

download.png

4

แบบตรวจสอบเอกสารเบื้องต้นประกอบการพิจารณาการขอการรับรองมาตรฐานการผลิต ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN GMP)

download.png

5

คู่มือการตรวจประเมินสถานที่ผลิต ตามแนวทางวิธีที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ฉบับปรับปรุง พฤษภาคม 2564)

download.png

6

ASEAN Guideline for Cosmetic Good Manufacturing Practice Thai_ENG(New)

download.png

7

แนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน (ฉบับภาษาไทย)

download.png

8

​ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน

download.png

9

แบบจำลองการจัดสถานที่ผลิตเครื่องสำอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (GMP)

download.png