กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพิ่มเติม
22 พฤษภาคม 2566

พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง

- พระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2558


กฏกระทรวง

- ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ว่าด้วยการกำหนดบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่

- [พ.ร.บ. 2558] กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560


ประกาศกระทรวง

- [คำสั่งหัวหน้า คสช. 77/2559] เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญฯ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

- [คำสั่งหัวหน้า คสช. 77/2559] เรื่อง อัตราค่าใช้จ่ายสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

- [คำสั่งหัวหน้า คสช. 77/2559] เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

- [พ.ร.บ. 2558] หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ให้ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้นําเข้าเพื่อขาย หรือผู้รับจ้างผลิต จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องสําอางไว้เพื่อการตรวจสอบ พ.ศ. 2560

- [คำสั่งหัวหน้า คสช. 77/2559] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง อัตราค่าขึ้นบัญชีสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องค์กรผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนฯลฯ

- [คำสั่งหัวหน้า คสช. 77/2559] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางพ.ศ. 2560

- [คำสั่งหัวหน้า คสช. 77/2559] ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับอัตราสูงสุดที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอและประกาศฯที่เกี่ยวข้อง ด้านเครื่องสำอางตาม ม.44

- [พ.ร.บ. 2558] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2562

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง การยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอาง พ.ศ. 2562

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการได้มาซึ่งผู้เชี่ยวชาญ องคก์รผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองคก์รเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง ค่าขึ้นบัญชีที่จะจัดเก็บจากผู้เชี่ยวชาญ องคก์รผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการ หรือการตรวจสถานประกอบการผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] [ยกเลิก] เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสําอาง พ.ศ. 2559

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง กําหนดชื่อเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย พ.ศ. 2559

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๙

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ.2559

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ.2559

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดด่านตรวจสอบเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

- [พ.ร.บ.2558] [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง พ.ศ. 2560

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560

- ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2536) กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของปริมาณสารสำคัญในเครื่องสำอาง


ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- ขั้นตอนการดำเนินการกับการโฆษณาเครื่องสำอางที่ฝ่าฝืนกฎหมาย

- แก้คำผิด ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)

- เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๓)

- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสำอาง

- ชี้แจงประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอาง

- เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากของผ้าอนามัยชนิดสอด

- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง

- ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง ฉลากเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2550)การแสดงฉลากคำเตือนที่ฉลากของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน

- ฉบับที่ 17(พ.ศ.2550) เรื่องการระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง

- [พ.ร.บ. 2558] ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] เรื่อง การแสดงคําเตือนที่ฉลากเครื่องสําอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2562

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีวัตถุกันเสีย พ.ศ. 2560

- [พ.ร.บ.2558] [ยกเลิก] เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด พ.ศ. 2560

- [พ.ร.บ.2558] เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอางย้อมผิวให้เป็นสีแทน พ.ศ. 2560


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- ประกาศสำนักงาานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2557

- ประกาศสำนักงาานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ. 2556 (ยกเลิก)

- เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับการปรับปรุงข้อกำหนดของสารเพื่อเป็นวัตถุกันเสียในเครื่องสำอาง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

- เรื่อง ชี้แจงประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางเกี่ยวกับการระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากเครื่องสำอาง ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2558

- เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557

- เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับวัตถุที่ห้ามใช้ ลงวันที่ 18 เม.ย.2557

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข

- เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- เรื่อง แบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ.2553 (ยกเลิก)

- เรื่อง กำหนดแบบแจ้งรายละเอียดการผลิตเพื่อขายหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุมพ.ศ.๒๕๕๕

- เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางเฉพาะเพื่อการส่งออก

- เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงและประกาศคณะกรรมการเกี่ยวกับวัตถุกันเสีย

- เรื่อง แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ตาม พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535

- เรื่อง ชี้แจงประกาศเกี่ยวกับวัตถุกันเสียในเครื่องสำอาง ลงวันที่ 30 ต.ค.2552

- เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง (ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2555)

- เรื่อง ชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุขและประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง ลงวันที่ 5 พ.ย.2551

- ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนบุคคล องค์กร หน่วยงานที่ได้ขึ้นบัญชีเป็นผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

- [พ.ร.บ. 2558] ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การจดแจ้งเครื่องสำอางที่ผลิตหรือนำเข้าเฉพาะเพื่อการส่งออกเท่านั้น โดยมีคุณภาพ มาตรฐาน ฉลาก หรือรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่ผู้สั่งซื้อกำหนด พ.ศ. 2561


รวมกฏหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

- Consolidated Cosmetic Regulation

- รวมกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง (ฉบับภาษาไทย)


อื่นๆ

- ตามพรบ.คสอ.2558-ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอางว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพรบ.คสอ.2558

- ระเบียบสำนักงานว่าด้วยการนำเข้าเครื่องสำอางที่มิใช่เพื่อขาย พ.ศ.2553 และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

- บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา 2554


คำสั่งคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2549) ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสําอาง

- ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2548) ข้อความที่ห้ามใช้ในการโฆษณาเครื่องสําอาง


ระเบียบกระทรวง

- ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2536) การขอความเห็น ค่าป่วยการ และระยะเวลาในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก พ.ศ.2536


ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2536)การขอความเห็น และค่าป่วยการในการให้ความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณา พ.ศ.2536

- หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)

- หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559


คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- คำสั่งฯเรื่อง การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อการส่งออก

- ฉบับที่ 318(พ.ศ.2535) เรื่องให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามพรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535

- ฉบับที่ 99 (พ.ศ. 2549) การรายงานการผลิต นำเข้าและขายผลิตภัณฑ์ประเภทฟอกสีฟัน ไม่รวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสีฟันและน้ำยาบ้วนปาก

- ฉบับที่ 741 (พ.ศ. 2548) การออกหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อการส่งออก

- ฉบับที่ 462 (พ.ศ. 2546) ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ผลิตมาจากโค แพะ แกะ (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 191 (พ.ศ. 2545)ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ผลิตมาจากโค แพะ แกะ

- ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2547)ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เรียกเอกสารประกอบการนำเข้าเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบที่ผลิตมาจากโค แพะ แกะ (ฉบับที่ 3)

- คำสั่งฯมอบอำนาจให้ส่วนภูมิภาค


ประกาศกระทรวง (ยกเลิกการใช้งานเเล้ว)

- ฉบับที่ 45(พ.ศ. 2549) เรื่อง แป้งน้ำ

- ฉบับที่ 44(พ.ศ. 2549) เรื่อง แป้งฝุ่นโรยตัว

- ฉบับที่ 43(พ.ศ. 2549) เรื่อง ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น

- ฉบับที่ 42(พ.ศ. 2549) เรื่อง ผ้าอนามัย

- ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2548) กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4)

- ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2548) กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

- ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2545) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 34 (พ.ศ. 2545) กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2545) กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 6)

- ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2541) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535

- ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2540) กำหนดวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2540) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535

- ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2539) กำหนดวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 26 (พ.ศ. 2539) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารคลิมบาโซล

- ฉบับที่ 25 (พ.ศ. 2539) กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2539) กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 5)

- ฉบับที่ 22 (พ.ศ. 2538) กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4)

- ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2538) กำหนดวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2538) กำหนดสีที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 19 (พ.ศ. 2537) กำหนดเครื่องสำอางที่มีสารซิงก์ไพริไทโอน และไพรอกโทนโอลามีนเป็นเครื่องสำอางควบคุม

- ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2537) กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2537) กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2536) แป้งน้ำ

- ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2536) แป้งฝุ่นโรยตัว

- ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2536) ผ้าเย็นหรือกระดาษเย็น

- ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2536) กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2536) ผลิตภัณฑ์ที่มีสารป้องกันแสงแดด

- ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2536) ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารขจัดรังแคซิงก์ไพริไทโอน และไพรอกโทนโอลามีน

- ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2536) กำหนดสีที่อนุญาตให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2536) ผ้าอนามัย

- ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535) กำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

- ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535

- [ยกเลิก] เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย ( ฉบับที่ 2 )

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดชื่อเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 5

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือ ขาย

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 2

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 3

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 4

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ( ฉบับที่ 2)

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 5)

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 10

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 8

- [ยกเลิก] เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 9

- [ยกเลิก] แก้คำผิด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)

- [ยกเลิก] แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกำหนดเครื่องสำอางควบคุม

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4)

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้าหรือขาย (ฉบับที่ 2)

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 6)

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง ฉบับที่ 7

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยกเลิกการกำหนดเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดสีที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อและปริมาณของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4)

- [ยกเลิก] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด (ฉบับที่ 2)

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2535) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2535) กำหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือลักษณะของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2537) การขึ้นทะเบียนรวมกันในทะเบียนเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเดียวกัน

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2539) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 31 (พ.ศ. 2541) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 32 (พ.ศ. 2544) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2545) แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ.2535

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2547) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 40 (พ.ศ. 2548) เรื่อง กําหนดลักษณะของเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 41(พ.ศ. 2549) เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 46 (พ.ศ.2550) เรื่อง ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด

- [ยกเลิก] ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2550) เรื่อง กำหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง


ประกาศคณะกรรมการฯ(ยกเลิก)

- [ยกเลิก] เรื่อง การระบุข้อความอันจำเป็นที่ฉลากของเครื่องสำอาง ฉบับที่ 3

- [ยกเลิก] เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง ฉบับที่ 5

- ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2545) เรื่องฉลากเครื่องสำอาง(ฉบับที่4)​

- ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2548) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 7)

- ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2539) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2539) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 6)

- ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2539) ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2538) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 5)

- ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4)

- ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2537) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 3)

- ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2536) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ

- ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ฉลากของเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2536) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 2)

- ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม

- ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2536) ฉลากของเครื่องสำอาง

- ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2550) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่4)

- [ยกเลิก] ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงค่าความสามารถในการป้องกันแสงแดดของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีสารป้องกันแสงแดด

- [ยกเลิก] ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอาง เรื่อง การแสดงคำเตือนที่ฉลากเครื่องสำอาง (ฉบับที่ ๔)


ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

- ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการนำหรือสั่งเครื่องสำอางสำเร็จรูปเข้ามาในราชอาณาจักรที่มิใช่เพื่อขาย

- ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2541) การแสดงเลขทะเบียนเครื่องสำอางและการแจ้งความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ. 2541

- ระเบียบสำนักงานฯเรื่องการออกใบรับแจ้งเครื่องสำอางควบคุมในส่วนภูมิภาค

- ระเบียบสำนักงานฯ ว่าด้วยการออกใบรับแจ้งผลิตหรือนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพ.ศ.2551

- หลักเกณฑ์การเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙


ระเบียบสำนักงานฯ (ยกเลิก)

- ระเบียบสำนักงานฯว่าด้วยการนำหรือสั่งเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักรพ.ศ.2547

- ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2542)การนำหรือสั่งเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2542

- ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539)การนำหรือสั่งเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539

- ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2539)การออกใบรับแจ้งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539

- ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2538)การนำหรือสั่งเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538

- ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)การแสดงเลขทะเบียนและเลขที่ใบรับรองการใช้ฉลากเครื่องสำอาง พ.ศ.2537

- ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2537) การออกใบรับแจ้งการผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายเครื่องสำอางควบคุม พ.ศ.2537

- ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2537) การนำหรือสั่งเครื่องสำอางเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.2537

- ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2537) การผลิตหรือนำเข้าตัวอย่างเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ พ.ศ.2537