ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
26 เมษายน 2560