ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
1 ธันวาคม 2562