ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดชื่อ ปริมาณ และเงื่อนไขของวัตถุที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2563 และแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน
27 มิถุนายน 2563

* จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.1.3)