ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563
20 พฤษภาคม 2563

* จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.3.3)