ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดชื่อเครื่องสําอางที่ห้ามผลิต นําเข้า หรือขาย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2565