ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงคําเตือนที่ฉลากของเครื่องสําอางที่มีวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
1 ธันวาคม 2562