​คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 331/2556 เรื่อง มอบอำนาจให้รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ลงนามในหนังสือรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP เครื่องสำอาง)
30 กันยายน 2556