ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2539 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องสำอาง
9 กรกฎาคม 2539