ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 5 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระรชบัญญัติเครื่องสอาง พ.ศ. 2535เรื่อง การนำเข้าเครื่องสำอางควบคุมพิเศษเพื่อจำหน่ายในร้านค้าปลอดอากร
11 มิถุนายน 2536