ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง แนวทางการโฆษณาเครื่องสำอาง ตาม พรบ.เครื่องสำอาง พ.ศ.2535
22 กันยายน 2551