คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่ 247/2552 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอางให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
11 มิถุนายน 2552