ระเบียบกระทรวงฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2536) การขอความเห็น ค่าป่วยการ และระยะเวลาในการให้ความเห็นเกี่ยวกับฉลากของเครื่องสำอางที่มีการควบคุมฉลาก พ.ศ.2536
15 มีนาคม 2536