การอบรมข้อกำหนด ASEAN Cosmetic GMP (ภายใต้โครงการการอบรมข้อกำหนด ASEAN Cosmetic GMP และ ISO 14001:2015& ISO 45001:2018 เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ตรวจประเมิน GMP) วันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี
7 มีนาคม 2567

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานเปิดารอบรมข้อกำหนด ASEAN Cosmetic GMP (ภายใต้โครงการการอบรมข้อกำหนด ASEAN Cosmetic GMP และ ISO 14001:2015& ISO 45001:2018 เพื่อพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ตรวจประเมิน GMP) ระหว่างวันที่ 7 - 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม Topaz Room ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี

การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมพลังความรู้ให้เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรสามารถนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมการเป็นผู้ตรวจประเมิน ASEAN Cosmetic GMP ยกระดับสร้างความยั่งยืนขององค์กรในการกำกับดูแลสถานที่ผลิตเครื่องสำอางให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ตรวจประเมินให้เพียงพอต่อการประเมินในอนาคต โดยมีวิทยากรผู้ทำการบรรยาย 3 ท่าน คือ เภสัชกรหญิงอนัญญา มณีภาค วิทยากรจากภาคเอกชน คุณละเวง นิลมณี นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ และคุณสิริมา สายรวมญาติ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชำนาญการพิเศษ จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้ 

เลขาธิการฯ อย. เปิดเผยว่า อย. มุ่งกำกับดูแลให้มีการผลิต นำเข้า และขายเครื่องสำอางที่ได้มาตรฐาน ซึ่ง อย. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าคุณภาพดี สม่ำเสมอเพื่อความปลอดภัยของประชาชน รวมถึงสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสำอางของไทยให้พัฒนาในทุก ๆ ด้าน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล ทั้งนี้ข้อกำหนด ASEAN Cosmetic GMP เป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลที่จะการันตีคุณภาพของเครื่องสำอางว่ามีคุณภาพดี สม่ำเสมอ ซึ่งปัจจุบันสถานที่ผลิตเครื่องสำอางทั่วประเทศมีจำนวน 6,514 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASEAN GMP 248 แห่ง ดังนั้น อย. จึงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรของ อย. ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้มีองค์ความรู้ในข้อกำหนดดังกล่าว เพื่อพัฒนาต่อยอดให้สามารถนำความรู้นี้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานเป็นผู้ตรวจประเมิน ASEAN Cosmetic GMP ต่อไป

 

ขอขอบคุณ

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข : https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/02/209520/  
Facebook FDA Thai : https://www.facebook.com/100067846073593/posts/727757919495737/?mibextid=oFDknk

คลังรูปภาพ