คู่มือประชาชน
24 มีนาคม 2566

คู่มือประชาชน

ลำดับคู่มือประชาชน

Download

4

คู่มือประชาชน4.1

ารขอประทับตรารับรองหนังสือมอบอำนาจเครื่องสำอาง Update 270966

Download


4.2

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง-N140964

Download


4.3

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอางกรณีต้องส่งฉลากประกอบการพิจารณา-N140964

Download


4.4

การยื่นคำขอจดแจ้งเครื่องสำอาง-กรณีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาการจดแจ้งเครื่องสำอาง-N140964

Download


4.5

การออกหนังสืออนุญาตการนำเข้าเครื่องสำอางเพื่อใช้ในการศึกษา วิจัย หรือวิเคราะห์ทางวิชาการ-N090963

Download


4.6

การต่ออายุใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง Update 170865

Download


4.7

4.7.1

การยื่นคำขอหนังสือรับรองการขาย หนังสือรับรองการขายพร้อมแนบสูตร หนังสือรับรองแหล่งกำเนิดผลิตภัณฑ์ [N] (010465)

Download4.7.2

การขอหนังสือรับรองเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพื่อการส่งออก ผ่านระบบ e-submission-N090963

Download


4.8

การยื่นคำขอแก้ไขรายการในใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง Update 270966

Download


4.9

การออกใบแทนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอาง-N190962

Download


4.10

การขอให้รับรองสำเนาหนังสือรับรอง-GMP-เครื่องสำอาง-N200962

Download


4.11

การขอให้พิจารณาวินิจฉัยประเภทผลิตภัณฑ์-N200962

Download


4.12

การประเมินเอกสารทางวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง Update 170865

Download4.12.1

คำขอให้ประเมินเอกสารวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง F-C2-31(Update 150364)

Download4.12.2

ใบตรวจรับเอกสารคำขอประเมินเอกสารทางวิชาการของสารใหม่ที่ไม่เคยมีประวัติการใช้ในเครื่องสำอาง F-C2-32 (Update 150364)

Download4.12.3

การประเมินความปลอดภัยของวัตถุดิบสมุนไพรที่ใช้ในเครื่องสำอางอาเซียน

Download


4.13

การยื่นคำขอความเห็นเกี่ยวกับฉลากเครื่องสำอาง Update 170865

Download


4.14

การขอความเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาเครื่องสำอาง-N1125324

Download


4.15

การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง(ASEAN COSMETIC GMP) กรณีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเป็นผู้ตรวจประเมิน-N1129911

Download


4.16

การขอหนังสือรับรองมาตรฐานการผลิตตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ASEAN COSMETIC GMP) กรณีตรวจประเมินโดยหน่วยตรวจ (Inspection Body)-N1129939

Download


4.17

การขอผลการตรวจสถานที่ผลิต หรือนำเข้าเครื่องสำอาง กรณีสถานที่ใหม่หรือย้ายสถานที่ (UPDATE 17/8/2564)

Download


4.18

การแก้ไขรายละเอียดสถานประกอบการ (กรณีไม่ย้ายที่ตั้ง) (UPDATE 17/8/2564)

Download