อย.โดยกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน
21 มีนาคม 2567

703080.jpg

อย.โดยกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จัดประชุมประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาผู้ตรวจประเมิน ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ในการนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 190 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น (คบ.) เจ้าหน้าที่กองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย (สว.) และเจ้าหน้าที่กองผลิตภัณฑ์สุขภาพนวัตกรรมและการบริการ (สนบ.) เข้าร่วมผ่านระบบ Zoom meeting