ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2561 และแก้ไขข้อความคลาดเคลื่อน
20 ตุลาคม 2561