ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 6 (พ.ศ.2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดสีที่อนุญาคให้ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง
24 กรกฎาคม 2536