ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดวัตถุกันเสียที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2565