ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง ผ้าอนามัย
21 พฤษภาคม 2537