ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 34) พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดวัตฤที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสำอาง (ฉบับที่ 3)
4 กรกฎาคม 2545