ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2536 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนของปริมาณสารสำคัญในเครื่องสำอาง
19 กุมภาพันธ์. 2537