ประกาศคณะกรรมการเครื่องสำอางฉบับที่ 15 (พ.ศ.2550) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุม (ฉบับที่4)
22 มกราคม 2551