ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2537 ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดเครื่องสำอางที่มีสารซิงก็ไพริไทโอนและไพรอกโทนโอลามีนเป็นเครื่องสำอางควบคุม
7 พฤษภาคม 2538