ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอางฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) การแสดงคำเตือนในฉลากของเครื่องสำอางควบคุมพิเศษ (ฉบับที่ 4)
2 มิถุนายน 2538