อย.โดยกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จัดประชุมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ความงามตลาดโลก (THAILAND SMEs Step up to Worlds Beauty Market)
21 มีนาคม 2567

703079.jpg

อย.โดยกองควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย จัดประชุมอบรมโครงการยกระดับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยสู่ความงามตลาดโลก (THAILAND SMEs Step up to Worlds Beauty Market) เมื่อวันที่ 6-8, 14-15 และ 18-20 ธันวาคม 2566 ในการนี้มีผู้ประกอบการด้านเครื่องสำอางเข้าร่วมจำนวนกว่า 300 คน ผ่านระบบ Zoom meeting