ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดสารป้องกันแสงแดดที่อาจใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอาง พ.ศ. 2562
30 มีนาคม 2562

* จำเป็นต้องใส่คำเตือนที่ฉลากของเครื่องสำอาง (รายละเอียดคำเตือนตามข้อ 8.3.1)