คำสั่งจังหวัด เรื่อง การมอบอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสำอาง


ลำดับ

ชื่อเอกสาร

Download

1

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 599/2566 เรื่อง การมอบหมายให้ดำเนินการเกี่ยวกับการรับจดแจ้งเครื่องสำอางในส่วนภูมิภาค ลงวันที่ 28 กันยายน 2566

Download

2

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 176/2567 เรื่อง มอบอำนาจเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในการถอนการยึด หรือถอนการอายัดเครื่องสำอางตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2567 ((NEW))

Download